Tijdschriften versus bureaucratie

De makers van nY betreuren het einde van het waardevolle literaire tijdschrift Revolver en stemmen volmondig in met volgend persbericht van vzw CeLT:

“De nieuwe fiscale verplichting om de roerende voorheffing op auteursrechten te innen en de bijhorende administratieve rompslomp hebben vzw Revolver doen beslissen om na 42 jaar te stoppen met haar driemaandelijkse uitgave. De nieuwe regeling voor de auteursrechten kan als volgt samengevat: van een auteurshonorarium wordt 50% beschouwd als kosten; op de resterende 50% wordt 15% onroerende voorheffing ingehouden; deze 15% moet de opdrachtgever doorstorten aan de fiscus binnen de 15 dagen na de uitbetaling van het ereloon. An sich is dit een goede maatregel die klaarheid schept in een vroeger ondoorzichtig systeem. De regeling is ook voordelig voor de (doorgaans zwaar onderbetaalde) auteurs. Het probleem is echter dat de inning door de opdrachtgever moet gebeuren en dat de hele procedure nodeloos ingewikkeld is en een verveelvoudiging van het administratieve werk met zich brengt. De administratieve verplichtingen die de overheid oplegt, gaan alsmaar zwaarder wegen. In het geval van de culturele en literaire tijdschriften creëert dit een onhoudbare situatie. De middelen die aan de tijdschriften ter beschikking worden gesteld zijn amper toereikend om het hoofd boven water te houden, laat staan zakelijk verder te professionaliseren. De tijdschriften worden uitgegeven door kleine, on- of onderbemande vzw’s die voor administratieve en logistieke ondersteuning meestal een beroep doen op vrijwilligers. CeLT, de vereniging van de culturele en literaire tijdschriften uit Vlaanderen maakt zich zorgen omdat deze totaal inefficiënte rompslomp het voortbestaan van de tijdschriften onder druk zet. Zij vraagt dan ook met aandrang om ook hier werk te maken van administratieve vereenvoudiging.”